Latest News
MF > IBK >
2022-12-08
 Laboratorij za farmakogenetiko

PREDSTAVITEV / INTRODUCTION | ČLANI / MEMBERS | PROJEKTI / PROJECTS | PUBLIKACIJE / PUBLICATIONS | DOGODKI / EVENTS | INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE


IZBIRNI PREDMETI

EMŠ Medicina in dentalna medicina

EKSPERIMENTALNE METODE V FARMAKOGENETIKI: 6 ECTS, 3.-6. letnik Medicine ali Dentalne medicine, nosilka: Vita Dolžan

FARMAKOGENETIKA V MEDICINI: 3 ECTS, 3.-6. letnik Medicine ali Dentalne medicine, nosilka: Vita Dolžan

TEMELJI MOLEKULARNE EPIDEMIOLOGIJE: 3 ECTS, 4.-6. letnik Medicine, nosilke: Metoda Dodič Fikfak, Alenka Franko, Vita Dolžan

NOVA DOGNANJA O IZBRANIH METABOLIČNIH PROCESIH: 3 ECTS, 2. letnik Medicine, nosilke: Vita Dolžan, Nataša Debeljak, Petra Hudler

RAZISKOVANJE V BIOKEMIJI: 6 ECTS, 2.-6. letnik Medicine ali Dentalne medicine, nosilec: Marko Goličnik

Doktorski študijski program Biomedicina

FARMAKOGENETIKA IN OSEBNA MEDICINA (teoretični, B-2-104)

EKSPERIMENTALNE METODE V FARMAKOGENOMIKI (individualno raziskovalni, B-3-110)

RAZISKOVALNE NALOGE

Študenti medicine in drugih naravoslovnih ved se lahko vključijo v različne raziskave, ki potekajo v sodelovanju z različnimi kliničnimi sodelavci. Izbrane teme se lahko prijavijo tudi za Prešernove naloge, opravljeno delo pa se šteje tudi kot izbirni predmet.

Vabljeni tudi k udeležbi na Dnevu odprtih vrat Laboratorija za farmakogenetiko in drugih aktivnostih laboratorija, ki jih organiziramo (Povezava).

Študijsko leto 2022/2023

Teme za Prešernove naloge

Dolžina telomerov in polimorfizmi hTERT kot biološki označevalec pri azbestnih boleznih (tema je oddana)

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, univ. dipl. kem.

Teme za magistrske naloge

Ugotavljanje povezanosti variabilnosti v genu za opioidni receptor mu1 s pojavnostjo in izraženostjo odvisnosti od alkohola

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: dr. Anja Plemenitaš Ilješ, dr. med.

Ugotavljanje povezanosti variabilnosti v nevrorazvojnih genih s pojavnostjo in izraženostjo odvisnosti od alkohola

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: dr. Anja Plemenitaš Ilješ, dr. med.

Ugotavljanje povezanosti variabilnosti v genih za imunska stikala PD-1 in PD-L1 na tveganje za razvoj bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem.

Genetska variabilnost AURORA kinaz in tveganje za razvoj azbestoze in plevralnih plakov pri poklicni izpostavljenosti azbestu

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med.

Genetska variabilnost AURORA kinaz in odgovor na zdravljenje pri malignem mezoteliomu

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentor: izr. prof. dr. Viljem Kovač, dr. med.

Ugotavljanje povezanosti variabilnosti gena za kinazo delitvenega vretena TTK s tveganjem za razvoj malignega mezotelioma in z odgovorom na zdravljenje

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: izr. prof. dr. Petra Hudler, univ. dipl. mikr.

Študijsko leto 2021/2022

Vloga miR-21 in miR-34a pri odgovoru na zdravljenje z obsevanjem pri raku dojk (Aspasija Cvetkoska)

Mentorica: doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem. / Somentorica: doc. dr. Tanja Marinko, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetnim Prešernovim priznanjem.

Študijsko leto 2020/2021

Vpliv genetske variabilnosti prenašalcev cisplatina na odgovor na zdravljenje pri bolnikih z malignim mezoteliomom (Miha Švarc)

Mentor: izr. prof. dr. Viljem Kovač, dr. med. / Somentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado.

Vpliv genetske variabilnosti matriksnih metaloproteinaz na pozne zaplete kirurškega zdravljenja raka dojke z izpraznitvijo pazdušne kotanje (Neža Vavpetič)

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentor: prof. dr. Nikola Bešič, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetnim Prešernovim priznanjem.

Vpliv genetske variabilnosti v mehanizmih popravljanja poškodb DNA na odgovor na zdravljenje z obsevanjem pri raku dojk (Franja Dugar)

Mentorica: doc. dr. Tanja Marinko, dr. med. / Somentorica: doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem.

Naloga je bila nagrajena s fakultetnim Prešernovim priznanjem.

Vpliv genetske variabilnosti matriksnih metaloproteinaz na razvoj in odgovor na zdravljenje pri Parkinsonovi bolezni (Jan Travnšek)

Mentorica: doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem. / Somentorica: izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetnim Prešernovim priznanjem.

Krkina priznanja

Krkino priznanje s posebno pohvalo: Zala Vidic, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Vita Dolžan, prof. dr. Nikola Bešić

Krkino priznanje za raziskovalno nalogo: Jakob Timotej Stojanov Konda, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: doc. dr. Katja Goričar, doc. dr. Tanja Marinko

Študijsko leto 2019/2020

Vpliv genetske variabilnosti receptorja za vitamin D na razvoj in simptomatiko Parkinsonove bolezni (Tilen Kristanc)

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado.

Vpliv genetske variabilnosti v antioksidativnih mehanizmih na odgovor na zdravljenje z obsevanjem pri raku dojk (Jakob Timotej Stojanov Konda)

Mentorica: doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem. / Somentorica: doc. dr. Tanja Marinko, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado.

Krkina priznanja

Krkina posebna pohvala za raziskovalno nalogo: dr. Sara Redenšek, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: prof. dr. Vita Dolžan, izr. prof. dr. Maja Trošt

Krkino priznanje za raziskovalno nalogo: Jakob Jeriha, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Vita Dolžan, prof. dr. Nikola Bešič

Študijsko leto 2018/2019

Genetska variabilnost mehanizmov uravnavanja izražanja IL1B in tveganje za nastanek bolezni plevre, povezanih z izpostavljenostjo azbestu (Petra Piber, Neža Vavpetič)

Mentorica: izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med. / Somentorica: doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem.

Naloga je bila nagrajena s fakultetnim Prešernovim priznanjem.

Genetska variabilnost receptorjev za holecistokinin in presnovne značilnosti ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev (Eva Drnovšek)

Mentorica: doc. dr. Mojca Jensterle, dr. med. / Somentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetnim Prešernovim priznanjem.

Študijsko leto 2017/2018

Genetska variabilnost mehanizmov popravljanja DNA in tveganje za nastanek malignega mezotelioma (Kristina Levpušček)

Mentorica: izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado.

Vpliv genetske variabilnosti v signalnih poteh oksidativnega stresa na metabolične značilnosti bolnic s sindromom policističnih ovarijev in na njihov odgovor na zdravljenje (Rok Herman)

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: doc. dr. Mojca Jensterle, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetnim Prešernovim priznanjem.

Vpliv polimorfizmov HIF1A na tveganje za nastanek epilepsije ter cerebralne paralize po neonatalni hipoksično ishemični možganski okvari (Eva Kukec)

Mentorica: doc. dr. Zvonka Rener Primec, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetnim Prešernovim priznanjem.

Študijsko leto 2016/2017

Vpliv genetske variabilnosti v inkretinskem sistemu na metabolične značilnosti bolnic s sindromom policističnih ovarijev in na njihov odgovor na zdravljenje z inhibitorji dipeptidil peptidaze 4 (Vita Andreja Mesarič)

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: doc. dr. Mojca Jensterle, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado.

Študijsko leto 2015/2016

Vpliv polimorfizmov folatne poti na simptomatiko shizofrenije in odgovor na zdravljenje z antipsihotičnimi zdravili (Kristina Petelin)

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado.

Študijsko leto 2014/2015

Genetski označevalci odgovora na zdravljenje z liraglutidom pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev (Boštjan Pirš)

Mentor: prof. dr. Andrej Janež, dr. med.

Naloga je bila nagrajena z univerzitetno Prešernovo nagrado.

Genetska variabilnost dopaminergičnega sistema in izločanje inzulina ter metabolični odgovor na zdravljenje pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev (Nevenka Batagelj)

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. / Somentorica: doc. dr. Mojca Jensterle, dr. med.

Naloga je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado.

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.