MF > IBK >
2020-01-21
 Laboratorij za farmakogenetiko

PREDSTAVITEV / INTRODUCTION | ČLANI / MEMBERS | PROJEKTI / PROJECTS | PUBLIKACIJE / PUBLICATIONS | DOGODKI / EVENTS | INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

Horizon 2020 Grant No. 668353

Vsesplošna farmakogenomika: Koristne farmakogenomske informacije in učinkovita optimizacija zdravljenja dostopni vsakemu evropskemu državljanu

Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx): Making actionable pharmacogenomic data and effective treatment optimization accessible to every European citizen


OPIS PROJEKTA / DESCRIPTION

Študija PREPARE je mednarodna prospektivna multicentrična študija, ki bo raziskala vpliv predsimptomatskega farmakogenomskega testiranja klinično pomembnih farmakogenov na izid zdravljenja v različnih evropskih populacijah in zdravstvenih sistemih. V raziskavi bomo preverjali hipotezo, da lahko farmakogenomsko podprta izbira zdravila oziroma odmerka zdravila v klinični praksi zmanjša pogostnost klinično pomembnih neželenih učinkov zdravil za 30 % (s 4% na 2,8%). Študija bo potekala v sedmih evropskih državah (Velika Britanija, Nizozemska, Avstrija, Grčija, Slovenija, Italija in Španija). Klinična študija bo potekala 36 mesecev, in sicer v dveh 18-mesečnih sklopih. Sodelujoče države so bile naključno randomizirane, da začnejo s sklopom farmakogenomsko podprtega predpisovanja zdravil (študijska skupina) ali s sklopom standardnega zdravljenja (kontrolna skupina). Po 18 mesecih bodo prešle na drugi sklop. Skupno bo v študijo vključenih 8.100 bolnikov (od tega 1100 v Sloveniji); po 4.050 bolnikov v vsak sklop. V Sloveniji bomo v študijo vključevali bolnike s področja družinske medicine, interne medicine in transplantacijske medicine. K sodelovanju v raziskavo bodo povabljeni bolniki, ki jim bo na sodelujočih kliničnih ustanovah prvič predpisano katerokoli od zdravil iz seznama 50 parov gen-zdravilo, za katerega obstajajo na dokazih temelječa priporočila za genotipu prilagojeno izbiro/odmerjanje zdravila.

Spletna stran / website

Video

Izkušnje kliničnih sodelavcev in bolnikov s projektom UPGx (PDF)

V študijo PREPARE smo do januarja 2020 v Sloveniji vključili že 600 bolnikov.

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE V SLOVENIJI / PROJECT MEMBERS IN SLOVENIA

Sodelujoče inštitucije:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Center za transplantacijo ledvic, KO za nefrologijo

KO za abdominalno kirurgijo

Nevrološka klinika

Onkološki inštitut Ljubljana

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana

Zdravstveni dom Litija

Zdravstveni dom Domžale

Zdravstveni dom Ivančna Gorica

Zdravstveni dom Kočevje

Zdravstveni dom Sevnica (Specialistična ambulanta za psihiatrijo)

Oddelek za psihiatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Vodja raziskave za Slovenijo in odgovorna oseba za farmakogenomski del raziskave:

prof. dr. Vita Dolžan, dr. med., spec. lab. med. gen.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Zdravstveni dom Ljubljana:

izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. druž. med.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Center za transplantacijo ledvic, KO za nefrologijo, UKC Ljubljana:

doc. dr. Gregor Mlinšek, dr. med., spec. interne medicine

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Zdravstveni dom Litija:

Milojka Juteršek, dr. med, spec. spl. med.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Zdravstveni dom Domžale:

Anja Babič, dr. med. spec.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., spec. psih.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Zdravstveni dom Kočevje:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med., spec. druž. med.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Onkološki inštitut Ljubljana:

doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor:

dr. Anja Plemenitaš, dr. med.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Zdravstveni dom Sevnica

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., spec. psih.

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, KO za abdominalno kirurgijo, UKC Ljubljana:

asist. dr. Jasna Klen, dr. med., spec. interne medicine

Odgovorna oseba za klinični del raziskave, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana:

prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med., spec. nevr.

INFORMACIJE ZA BOLNIKE

Letak z informacijami za bolnike (PDF)

Pojasnilo za bolnike, sodelujoče v raziskavi PREPARE (PDF)

Sodelujoči zdravniki in zdravstveno osebje:

Zdravstveni dom Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana Bežigrad in PE Črnuče

Andrej Škrinjar, dr. med. spec.

Anja Zidanšek, dr. med. spec.

Angelika Marjetič Ulčakar, dr. med. spec.

Branka Rajter, dipl. med. ses.

Zdravstveni dom Ljubljana Moste-Polje in PE Nove Jarše

Živka Vivod Pečnik, dr. med. spec.

Goran Mitrović, dr. med. spec.

Zdravstveni dom Ljubljana Vič-Rudnik

Barbara Mazej Poredoš, dr. med. spec.

Zdravstveni dom Ljubljana Šentvid

Tea Stegne Ignjatovič, dr. med. spec.

Mojca Prica, dr. med. spec.

Tanja Špiclin, dr. med. spec.

Azra Čauš, dipl. med. ses.

Zdravstveni dom Ljubljana Center

Maja Kolšek Šušteršič, dr. med. spec.

Zdravstveni Zavod Multimedicus

izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. druž. med.

UKC Ljubljana

Center za transplantacijo ledvic, KO za nefrologijo

doc. dr. Gregor Mlinšek, dr. med., spec. interne medicine

prof. dr. Damjan Kovač, dr. med., spec. interne medicine

asist. dr. Vanja Peršič, dr. med., spec. interne medicine

asist. Barbara Vajdič Trampuž, dr. med., spec. nefrologije

Boštjan Bizjak, dr. med.

Cvetka Likar, dipl. med. sestra

KO za abdominalno kirurgijo

asist. dr. Jasna Klen, dr. med., spec. interne medicine

Nevrološka klinika

prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med., spec. nevr.

doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevr.

Petra Miklavčič, dr. med., spec. nevr.

Jana Kenda, dr. med.

Zdravstveni dom Litija

Milojka Juteršek, dr. med, spec. spl. med.

Betim Ejupi, dr. med., spec. druž. med.

Sabina Kokot, dr. med.

Renata Verboten Kopriva, dr. med., spec. interne medicine

Silvija Doblekar, dr. med., spec. druž. med.

Klemen Lipovšek, dr. med., spec. druž. med.

Leon Kranjec, dr. med., spec. druž. med.

Martina Jesenšek, dr. med., spec. druž. med.

asist. Barbara Jemec Zalar, dr. med., spec. druž. med.

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., spec. psih.

Marko Vrbnjak, dr. med., spec. psih.

Marko Saje, dr. med., spec. psih.

Milica Pjevac, dr. med., spec. psih.

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo

dr. Tea Terzić, dr. med.

Katja Jeras, dr. med.

Lucija Bukovec, dr. med.

Melita Bokalič, dr. med.

Ana Stopar, dipl. med. ses.

Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola

izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., spec. psih.

asist. dr. Mirjana Radovanovič, dr. med., spec. psih.

Zdravstveni dom Kočevje

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med., spec. druž. med.

asist. dr. Jasna Klen, dr. med., spec. interne medicine

Onkološki inštitut Ljubljana

doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med.

izr. prof. dr. Viljem Kovač, dr. med.

doc. dr. Irena Oblak, dr. med.

asist. dr. Branka Stražišar, dr. med.

Danijela Štrbac, dr. med.

dr. Simona Borštnar, dr. med.

Urška Bokal, dr. med.

asist. mag. Erika Matos, dr. med.

Ana Jeromen Peressutti, dr. med.

Ajra Šečerov Ermenc, dr. med.

UKC Maribor

Oddelek za psihiatrijo

dr. Anja Plemenitaš, dr. med.

asist. Andreja Čelofiga, dr. med.

Zdravstveni dom Sevnica

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., spec. psih.

FINANCIRANJE / FINANCING

Ta projekt financira Evropska unija v okviru projekta Obzorje 2020: številka projekta 668353.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 668353.

FAZE PROJEKTA / PROJECT PHASES

Meseci 1-12 / Months 1-12

• vpeljava orodij za predsimptomatsko farmakogenetsko testiranje / implementing enabling tools for preemptive pharmacogenomics testing

Meseci 12-30 / Months 12-30

• klinična študija PREPARE - študijska skupina / PREPARE clinical trial - study arm

Meseci 30-48 / Months 30-48

• klinična študija PREPARE - kontrolna skupina / PREPARE clinical trial - control arm

Meseci 48-60 / Months 48-60

• farmakoekonomska analiza, načrti za prihodnost / pharmacoeconomic analysis, next step into the future

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.